ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง

อังคาร ที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561


ผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ

                   สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                   ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

ผู้วิจัย             กฤษพงศ์ อยู่เย็น

สถานศึกษา      โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

ปีที่วิจัย           2560

รายละเอียดผลงานเข้าชม : 433


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แผนปฏิบัติการ สพฐ. 21 / มิ.ย. / 2562
      ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ) 21 / มิ.ย. / 2562
      แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 21 / มิ.ย. / 2562
      แบบติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 / มิ.ย. / 2562
      ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 21 / มิ.ย. / 2562