ประชาสัมพันธ์โรงเรียน


โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านขามเปี้ย

จันทร์ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556


          เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายอิทธิชัย วิชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเปี้ย อำเภอบุ่งคล้า นำคณะครูโรงเรียนบ้านขามเปี้ย ออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
          ๑. เพื่อให้ครูทราบถึงปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล
          ๒. เพื่อให้ครู-ผู้ปกครอง แก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนร่วมกัน
          ๓. เพื่อให้ทราบปัญหาของผู้ปกครอง ทั้งทางด้านครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม
          ๔. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษาทุกๆ ด้านเข้าชม : 2080


5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้