ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านขามเปี้ย

จันทร์ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556


          เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายอิทธิชัย วิชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเปี้ย อำเภอบุ่งคล้า นำคณะครูโรงเรียนบ้านขามเปี้ย ออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
          ๑. เพื่อให้ครูทราบถึงปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล
          ๒. เพื่อให้ครู-ผู้ปกครอง แก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนร่วมกัน
          ๓. เพื่อให้ทราบปัญหาของผู้ปกครอง ทั้งทางด้านครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม
          ๔. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษาทุกๆ ด้านเข้าชม : 2005


ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อพนา 28 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านต้องโคกกะแซ 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านเหล่าคาม 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 16 / พ.ย. / 2561