ประชาสัมพันธ์โรงเรียน


โครงการบรรพชาสามเณรดีศรีตำบลภาคฤดูร้อน สร้างเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม

พุธ ที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ.2556
          โครงการ "บรรพชาสามเณรดีศรีตำบล" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ " โรงเรียนดีศรีตำบล " เกิดขึ้นเพื่อให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนได้ศึกษา ปฏิบัติธรรม และปลูกฝังนิสัยตามหลักพุทธวิธี รวมทั้งเครือข่าย บวร ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ได้ทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข้ง มีกิจกรรมงานบุญ การเข้าวัดปฏิบัติธรรม
          ในการจัดโครงการอบรมบรรรพชาสามเณรในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๙๐ คน โดยเริ่มอบรมระหว่างวันที่ ๒ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ รวมระยะเวลา ๒๒ วัน การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินโครงการร่วมกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
          ๑. เพื่อให้คุณครู ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อุปสมบทศึกษาธรรมะ เป็นต้นแบบทางศีลธรรม และเป็นพระพี่เลี้ยงในการบรรพชาสามเณรดีศรีตำบล
          ๒. เพื่อปลูกฝังศีลธรรมความดีงามให้แก่เยาวชนโดยอาศัยหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
          ๓. เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเจริญสมาธิภาวนา เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจของเยาวชนให้ห่างไกลจาก อบายมุข และบาปอกุศลทั้งหลาย
          ๔. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างของตนในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
          ๕. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนาในอันที่จะปลูกฝังศีลธรรมความดี ให้แก่เยาวชนของชาติ
          ๖. เพื่อสนับสนุนนโยบายของชาติในการสร้างเยาวชนคนเก่งและดีให้แก่สังคม


เข้าชม : 2371


5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้