ประชาสัมพันธ์โรงเรียน


กิจกรรมเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET

จันทร์ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2555


กลุ่มโรงเรียนบึงกาฬวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2554.

นายวิชิต จิตรจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2555

นายประยุทธ  โยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันลำ "เจริญวิทยา" ประธานกลุ่มโรงเรียนบึงกาฬวิศิษฐ์ เปิดเผยว่า "กิจกรรมเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 สูงขึ้น นักเรียนจะได้มีการเตรียมความพร้อม เพื่อจะได้มีความรู้และทักษะในการสอบ O-NET ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความหลากหลาย เพื่อให้มีความรู้คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายในกลุ่มโรงเรียน จำนวน 9 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์, บ้านพันลำ "เจริญวิทยา", บ้านนาป่าน, บ้านหนองนาแซง, บ้านเหล่าถาวร, บ้านแสนสำราญ, บ้านบึงกาฬ, บ้านท่าโพธิ์ และบ้านท่าไคร้ และโรงเรียน ต.ช.ด. จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียน ต.ช.ด.ห้วยดอกไม้ รวมทั้งสิ้น 338 คน ครู จำนวน 19 คน โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 87,950 บาท ซึ่งนักเรียนจะได้รับความรู้จากครูผู้เป็นวิทยากรจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดติวทุกวันเสาร์ จำนวน 5 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภายในค่าย อาทิ กิจกรรมนันทนาการเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และความสามัคคี กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนของคณะครู และนักเรียน ซึ่งคาดว่า ครูและนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ และมีทักษะทางสังคมที่หลากหลาย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนมากขึ้น และผู้ปกครองนักเรียนเห็นความสำคัญในการเรียน และให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง โดยจะประเมินผลจากการสังเกต ทดสอบ สอบถาม และการรายงานผล".

---------------------------

ปชส.สพป.บึงกาฬ/ภาพ/ข่าว

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าชม : 878


5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้