ประชาสัมพันธ์โรงเรียน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ศุกร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2555


โรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอาร์ม มีกระบวนการคิด มีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และมีความสุข.

เมื่อวันที่ 5 - 7 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ และโรงเรียนบ้านโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 3 โรง คือ นายสว่าง อัดโดดดร นายประยูร นามวงศ์ และนายสายัญห์ ทวีวัน พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชายและหญิง จำนวนทั้งสิ้น 350 คน ไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษาที่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และชลบุรี

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กำหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน แก้ปัญหาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

โรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์ตรง ซึ่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม การเข้า ร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเองตามความถนัด และความสนใจอย่างแท้จริง การพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยอาจจัดเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม และดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม สำหรับแหล่งเรียนรู้ที่ไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วย ซาฟารีเวิล์ด กทม. โรงงานทำสมุดเม้งฮั้ว จังหวัดสมุทรปราการ เมืองจำลอง สวนนงนุช เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร และชายหาดนางรำ จังหวัดชลบุรี.

----------------------------------

ทีมข่าว ปชส.สพป.บึงกาฬ/ภาพ/ข่าว

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 เข้าชม : 734


5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้