ข้อมูลเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
45-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเข้าชม : 370


มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 5 อันดับล่าสุด

      48-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
      47-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
      46-มาตรการป้องกันการรับสินบน
      45-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      44-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง