ข้อมูลเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
43-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเข้าชม : 273


มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 5 อันดับล่าสุด

      48-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
      47-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
      46-มาตรการป้องกันการรับสินบน
      45-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      44-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง