ข้อมูลเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์
การบริหารงาน
13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ  [ คู่มือการปฏิบัติงาน ]
 • นางรำไพ ทองกาสี
 • น.ส.อุไรวรรณ มาลีลัย
 • น.ส.พิสมัย เครือเกาะ
 • น.ส.สุพรรษา สุริยะกาญจน์
 • น.ส.กาญจนา หงษ์ทอง
 • น.ส.ฐิติมา  อึ่งปัญญา  
 • นายชยุต  ทองดีเวียง   
 
 • นายปาระเมศ  อุดมกัน   
 • นายกิตติศักดิ์  แก้วนาง   
 
 • น.ส.ธนารีย์ จำปาวัตร์
 • นายเด่น เวียงยิ่ง
   
กลุ่มนโยบายและแผน [ คู่มือการปฏิบัติงาน ]
 • นางสการะ จีนะสุทธิ์
 • นายยุทธพร ภักดีหาญ  
 • นายพัฒนะทอง ทุมโยมา  
 • น.ส.สุวิชญา  แก้วลุน  
 • น.ส.ดารารัตน์ จันทร์โคตร  
   
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ คู่มือการปฏิบัติงาน ]
 • นางอนงค์  พูลสง่า
 
 • นางกรรณิกา บุญผ่องศรี 
 • นางศิริลักษณ์ กางทอง  
 • นางธัญลักษณ์ ทิมแดง  
 • น.ส.รจนา สมรักษ์  
 • น.ส.นฤมล ผาด่านแก้ว  
 • น.ส.ศิรประภา  พิสัยกุล  
 • น.ส.ปิยะนุช สุนาวงษ์ 
 • น.ส.นฤมล อ่อนท้าว
   
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  [ คู่มือการปฏิบัติงาน ]
 • นายนิพนธ์  ถิ่นดอนหมู
 
 • นางเอมอร  พันธุวร 
 • นางสุภาวดี  กุมภิโร   
 • นายสันติชัย  พรหมอารักษ์    
 • น.ส.อภินัน  อรกุล  
 • น.ส.ยุวดี  สุพรรณโมกข์  
 
 •  น.ส.ณิชากร  นิธิวุฒิภาคย์   
 
 • นายสุรชัย  โพธิ์คำ  
 • นางนงลักษณ์  โพธิ์คำ  
 • นางหวานใจ  เวียงยิ่ง  
 • น.ส.สรภัญญจีฬาฬ์ แก้วไวยุทธ์  
 • น.ส.พิชญาภัค  พลโคตร 
 
 • น.ส.รัชฎาภรณ์  โพธิ์สว่าง  
 • น.ส.เพชรรัตน์  มาตย์สมบัติ 
 
 • นายณัฐวัช  อรัญมิ่ง 
   
กลุ่มบริหารงานบุคคล [ คู่มือการปฏิบัติงาน ]
 • นายธนัฐพงษ์ วงษ์ชำนาญ  
 • นางชนิดา  บุญเฮ้า  
 • นางจินตนา  บัวนาค  
 • นางจิราวรรณ  แซวกระโทก   
 • น.ส.อัยภัค  กีรติปรีชา   
 • นางชนิดา  ศรีสุข   
 • น.ส.สมฤทัย อินทรปัญญา   
 • นายภูกล้า พันธุพาน    
   
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  [ คู่มือการปฏิบัติงาน ]
 • นายเสนอ  รัมพณีนิล
 
 • นายประวี   สมภักดี  
 
 • นางสุกัลยา  ทองนุ้ย  
 • น.ส.กุลกนก   แจ่มใส  
 • นายวัฒนา   มูลมะณี 
 
 • น.ส.วิสา เหลาลม  
 • น.ส.สมฤดี   สีโดน  
   
กลุ่มกฎหมายและคดี [ คู่มือการปฏิบัติงาน ]
 • นายทรงราชย์  วงษ์ภูธร
   
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [ คู่มือการปฏิบัติงาน ]
 • นายวรวุฒิ บุตรแสนลี     
   
หน่วยตรวจสอบภายใน
 [ คู่มือการปฏิบัติงาน ]
 • นางระเบียบ  กาละชิต 
เข้าชม : 243


การบริหารงาน 5 อันดับล่าสุด

      17-E-Service
      16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
      15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
      14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน