ข้อมูลเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลพื้นฐาน
02-ข้อมูลผู้บริหาร

ประวัติส่วนตัว

  •  ชื่อ นายอนุกูล นามสกุล ทองนุ้ย
  •  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมบึงกาฬ
  •  วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
  •  วัน เดือน ปี เกิด  14 เมษายน  2505
  •  ภูมิลำเนาเดิม  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
  •  ที่อยู่ปัจจุบัน  33 หมู่ที่ 10 ตำบลม่วง  อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
  •  โทรศัพท์มือถือ  08–1260–5828, 08-0052-3958   Email :  anukul05@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

  •  พ.ศ. 2528  ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) สังคมศึกษา วิทยาลัยครูสงขลา
  •  พ.ศ. 2548  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.)  การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประวัติการทำงาน

  •  พ.ศ. 2528 ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  •  พ.ศ. 2536 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหว้าน อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  •  พ.ศ. 2538 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ อำเภอพรรณนานิคม   จังหวัดสกลนคร
  •  พ.ศ. 2538 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านดอนดู่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
  •  พ.ศ. 2539 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย  อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  •  พ.ศ. 2546 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  •  พ.ศ. 2552 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
  •  พ.ศ. 2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
  •  พ.ศ. 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

การเป็นกรรมการและคณะทำงาน

  •  พ.ศ. 2553 – 2555  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  •  พ.ศ. 2553 – 2560  คณะทำงานตามนโยบายบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
  •  พ.ศ. 2553 – 2560  คณะทำงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
  •  พ.ศ. 2553 – 2560  คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๐
  •  พ.ศ. 2554 – 2558  คณะทำงานปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
  •  พ.ศ. 2557  คณะทำงานนำเสนอผลงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
  •  พ.ศ. 2557  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
  •  พ.ศ. 2559  คณะกรรมการตัดสินผู้มีผลงานดีเด่นรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  •  พ.ศ. 2560  คณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 11
  •  พ.ศ. 2561  ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.บึงกาฬ
  •  พ.ศ. 2562  คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและโรงเรียนพระราชทานกลุ่มจังหวัดที่ 9

ผลงาน

  • รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2556
  • รางวัลเหรียญเงิน การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภทบุคคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2557
  • รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี ปีการศึกษา 2557
  • เกียรติบัตรเป็นผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ประจำปี พ.ศ.2557
  • โล่เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556
  • รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภทหน่วยงาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2560
  • รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภทหน่วยงาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2561


เข้าชม : 731


ข้อมูลพื้นฐาน 5 อันดับล่าสุด

      09-Social Network
      08-Q&A
      07-ข่าวประชาสัมพันธ์
      06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      05-ข้อมูลการติดต่อ