ข้อมูลเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมผ่านบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
เรื่อง    ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมผ่านบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรง ในสังกัด   

          ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ให้บริการในการรับชำระเงิน (เพิ่มเติม) จากผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้กู้ยืมในการชำระเงินคืนกองทุน กยศ. โดยผู้กู้ยืมที่มียอดหนี้ที่ครบกำหนดชำระวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม สามารถไปชำระหนี้กองทุน กยศ. ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งมีสาขาที่ให้บริการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งหมด ๙,๓๐๐ สาขา
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จึงขอให้สถานศึกษาแจ้งผู้กู้ยืมทราบการเพิ่มช่องทางการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผ่านบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด โดยผู้กู้ยืมที่มียอดหนี้ที่ครบกำหนดชำระวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม สามารถไปชำระหนี้กองทุน กยศ. ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ได้ทุกสาขา


เข้าชม : 833


ประกาศ 5 อันดับล่าสุด

      การเปิดเผยงบทดลองบัญชีการเงิน ประจำปี 2562
      ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
      การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
      ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
      ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ