สพป.บึงกาฬ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2553

อังคาร ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553


กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี สพป.หนองคาย เขต 3 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2553 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน ร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา...

                   นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3 เป็นประธานเปิดงาน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2553" ของกลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553

            นายสมดี พละสาร ประธานกลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี กล่าวรายงานต่อประธานสรุปความว่า "กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี โดยคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน ได้จัดงานในครั้งนี้เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อให้นักเรียน ครูผู้สอน ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานที่รับผิดชอบ ประเมินผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอน ระหว่างโรงเรียนภายในกลุ่ม ที่สำคัญคือเพื่อทราบจุดยืน และนำผลของการจัดงานไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานให้มีมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพต่อไป"

           กิจกรรมการแข่งขัน ประกอบด้วย การแข่งขันทักษะด้านวิชาการ 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ ทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา/พลศึกษา ศิลปะ และภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีโรงเรียนภายในกลุ่ม 11 โรงเรียน คือ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์, บ้านทองสาย, บ้านกำแพงเพชร, บ้านโนนจำปา, บ้านชุมภูทอง, เลิดสิน, บ้านนาเจริญวิทยา, บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง, บ้านนาสวรรค์ บ้านหนองตอ และบ้านโคกสวาง และมีโรงเรียน ตชด.บ้านนาแวง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน คณะครูภายในกลุ่มโรงเรียนเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน ส่วนด้านงบประมาณได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3 ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรบริหารส่วนตำบล และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา.

---------------------------

ปชส.สพป.หนองคาย เขต 3/ภาพ/ข่าว

 

 

 เข้าชม : 4149


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 5 อันดับล่าสุด

      สพป.บึงกาฬ จัดแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ 24 / พ.ย. / 2561
      ประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 5 / พ.ย. / 2561
      กฐินสามัคคี สพป.บึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๑ 3 / พ.ย. / 2561
      ภารกิจ ผอ.สพป.บึงกาฬ ๒๕/๑๐/๒๕๖๑ 26 / ต.ค. / 2561
      ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 19 / ต.ค. / 2561