สพป.บึงกาฬ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมพัฒนาครูทั้งระบบ ด้วยระบบ e-training

พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553


กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.หนองคาย เขต 3 จัดประชุมสัมมนาชี้แจงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ e-training เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาตนเอง...

                 นายประหยัด คามตะศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3 เป็นประธานสัมมนาและชี้แจงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ e-training ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา

           การประชุมสัมมนาและชี้แจงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ e-training ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาไปเผยแพร่ให้กับครูในโรงเรียน ซึ่งกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการพัฒนาครูด้วยระบบ e-training ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ โดยมีนายวิชิต จิตรจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3, นายธรรมนูญ สุพรหมจักร์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ และนายพิชิตชัย วงษ์ชัย ครู ค.ศ.1 โรงเรียนพรเจริญวิทยา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุมสัมมนา ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน และครูโรงเรียนในสังกัด 160 โรงเรียน จำนวนโรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 320 คน โดยให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ สมัครเข้าเรียนทางเว็บไซต์ http://www.utqonline.com, http://www.utqonline.ne, http://www.utqonline.in.th

             ระบบ UTQ จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15-20 ตุลาคม 2553 หรือเข้าฝึกอบรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนหรือรายวิชาที่สนใจ เพื่อประโยชน์ต่องานในหน้าที่อย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตร ตามหลักสูตร 32 หลักสูตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยหลักสูตรกลาง 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การวัดประเมินผล, การบริหารหลักสูตร, การประกันคุณภาพการศึกษา, การสอนแบบบูรณาการสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและห้องเรียนคละชั้น, การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน, การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา, การจัดกิจกรรมค่ายนักเรียน/กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์, นวัตกรรมการนิเทศ (Coaching) การศึกษาชั้เนียน (Lesson study) และหลักสูตรทั่วไป 24 กลุ่มสาระ ได้แก่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษา/มัธยมศึกษา, สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษา/มัธยมศึกษา, สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับชั้น ป.1-3/ม1-3/ม4-6, สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : การสอนภูมิศาสตร์/โครงงานประวัติศาสตร์/วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้นเศรษฐกิจพอเพียง), สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/การพัฒนาองค์ความรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา, สาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรีศึกษา/ทัศนศิลป์/นาฏศิลป์, สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : เทคโนโลยี, สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ : การพัฒนาความสามารถทางภาษา (Language Proficiency)/การนำหลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) สู่การปฏิบัติ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : การพัฒนาระบบแนะแนว/การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, ปฐมวัย : การปฐมศึกษา, บรรณารักษ์ : การจัดการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้, การศึกษาพิเศษ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ และการศึกษาพิเศษ : ความรู้ในการปฏิบัติงานของครูการศึกษาพิเศษ.

----------------------------

ปชส.สพป.หนองคาย เขต 3/ภาพ/ข่าว

 

 

 

 

 

 

  เข้าชม : 1373


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 5 อันดับล่าสุด

      สพป.บึงกาฬ จัดแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ 24 / พ.ย. / 2561
      ประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 5 / พ.ย. / 2561
      กฐินสามัคคี สพป.บึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๑ 3 / พ.ย. / 2561
      ภารกิจ ผอ.สพป.บึงกาฬ ๒๕/๑๐/๒๕๖๑ 26 / ต.ค. / 2561
      ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 19 / ต.ค. / 2561