สพป.บึงกาฬ

  

10 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การเผาทำลายข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553
สพท.หนองคาย เขต 3 ดำเนินการทำลายข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553 ตามระเบียบของทางราชการ
10 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การมีส่วนร่วมจัดการด้านการศึกษาจากภาคเอกชน
หจก.บึงกาฬเจริญยนต์ และ หจก.ศรีวิไลเจริญยนต์ บริจาคเครื่องยนต์ และจักรยานยนต์ รวมมูลค่า 105,000 บาท ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพท.หนองคาย เขต 3
8 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการค่ายพุทธบุตร น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการค่ายพุทธบุตร น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้กับเด็กและเยาวชน
8 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนภาษาไทย : SP2
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ จัดอบรมครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาครูภาษาไทยให้มีความตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย
8 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2553 (ข้อมูล 10 มิถุนายน)
1 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2553 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
31 / พ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)
ร.ร.บึงกาฬ สังกัด สพท.นค.3 ร่วมกับ คลินิกฟ้าใส (บำบัดบุหรี่) โรงพยาบาลบึงกาฬ เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
27 / พ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ถอดรหัสหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพท.หนองคาย เขต 3 ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน, ครูวิชาการ และครูที่เป็นตัวแทนการจัดทำหลักสูตรฯ นำเสนอร่างหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ สู่การปฏิบัติให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ
19 / พ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ
สพท.หนองคาย เขต 3 ส่งมอบรถนักเรียนตามโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ ให้กับโรงเรียนในสังกัด
19 / พ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
E-test ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สพฐ.ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ผอ.และรอง ผอ.สถานศึกษา ด้วยระบบ e-test พร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
19 / พ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เขตห้ามเข้า!!!
สพท.หนองคาย เขต 3 ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบผู้เข้าสอบบรรจุฯ ครูผู้ช่วย จำนวน 20 วิชาเอก ด้วยเครื่องตรวจกระดาษคำตอบระบบคอมพิวเตอร์
18 / พ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สนามสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553 ภาค ข
สพท.หนองคาย เขต 3 ขอแจ้งสนามสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553 ภาค ข ให้กับผู้มีรายชื่อสอบผ่าน ภาค ก
16 / พ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553
สพท.หนองคาย เขต 3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย
13 / พ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สิทธิเท่าเทียมการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553 ที่ สพท.หนองคาย เขต 3
ผอ.สพท.หนองคาย เขต 3 ให้โอกาสและสิทธิผู้พิการทางสายตาเท่าเทียมกับผู้เข้าสอบปกติ ในการสอบบรรจุฯ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553 จำนวน 20 วิชาเอก 20 อัตรา
13 / พ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมสัญจรเตรียมความพร้อมคณะกรรมการคุมสอบ
นายอัมพร พินะสา ผอ.สพท.หนองคาย เขต 3 เป็นประธานประชุมสัญจร 5 อำเภอ 14 หน่วยสอบ เพื่อชี้แจงและมอบนโยบายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการคุมสอบ
13 / พ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมเตรียมความพร้อมการออกข้อสอบการสอบบรรจุครูผู้ช่วย
สพท.หนองคาย เขต 3 ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการออกข้อสอบ การสอบบรรจุฯ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553
7 / พ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โรงเรียนในสังกัด สพท.หนองคาย เขต 3 บริการที่พักฟรี
โรงเรียนในสังกัด สพท.หนองคาย เขต 3 ให้บริการที่พักฟรี สำหรับผู้ที่เดินทางมาสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย
7 / พ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพท.หนองคาย เขต 3 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบบรรจุครูผู้ช่วย
สพท.หนองคาย เขต 3 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 178 โรง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย
7 / พ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพท.หนองคาย เขต 3 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศีลธรรมฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
7 / พ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพท.หนองคาย เขต 3 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีวันฉัตรมงคล
สพท.หนองคาย เขต 3 พร้อมด้วยโรงเรียนในสังกัด ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ถวายราชสดุดี รวมพลังเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/37 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>