สพป.บึงกาฬ

  

4 / มี.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ สพท.หนองคาย เขต 3 นำร่องเปิดชั้นโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
4 / มี.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การติดตามประเมินผลภาคสนาม การดำเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ.และโครงการ SP2
สพท.หนองคาย เขต 3 รับการตรวจติดตามและประเมินผลภาคสนาม การดำเนินงานตามกลยุทธ์ และโครงการ SP2 จากคณะติดตามประเมินผล สพฐ.
25 / ก.พ. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียน : งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สพท.หนองคาย เขต 3 เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามแนวทางยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียน
17 / ก.พ. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดตลาดนัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ สื่อ และสิ่งพิมพ์
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดตลาดนัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ สื่อ และสิ่งพิมพ์ เพื่อให้บริการในห้องสมุดโรงเรียน ภายใต้โครงการ SP2
17 / ก.พ. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพท.หนองคาย เขต 3 ขับเคลื่อนนโยบาย ศธ, สพฐ.สู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรม
ผอ.สพท.หนองคาย เขต 3 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ศธ, สพฐ. สู่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองสู่สถานศึกษา
17 / ก.พ. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการทัศนศึกษาดูงาน : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผอ.สพท.หนองคาย เขต 3 เปิดห้องทำงานต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหมู ในโอกาสที่ได้มาศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา
15 / ก.พ. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การทดสอบประเมินความรู้เพื่อพัฒนาครูทั้งระบบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพท.หนองคาย เขต 3 ดำเนินการทดสอบประเมินความรู้เพื่อพัฒนาครูทั้งระบบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
15 / ก.พ. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพท.หนองคาย เขต 3 ให้บริการข้าราชการครู และลูกจ้างในสังกัด นอกเวลาราชการ
สพท.หนองคาย เขต 3 ให้บริการข้าราชการครู และลูกจ้างในสังกัด นอกเวลาราชการ 16.30-18.30 น. ทุกวันจันทร์-พุธ
15 / ก.พ. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพท.หนองคาย เขต 3 ร่วมสืบสานประเพณีงานบุญมหาชาติ
สพท.หนองคาย เขต 3 ร่วมสืบสานประเพณีงานบุญมหาชาติ : ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมกับชุมชน วัด และโรงเรียน
15 / ก.พ. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
15 / ก.พ. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามประเมินผลภาคสนาม
สพท.หนองคาย เขต 3 ประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามประเมินผลภาคสนาม การดำเนินงานตามกลยุทธ์
8 / ก.พ. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีมอบเรือนพยาบาลค่ายอาสา ยาเพื่อชีวิต : ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม
องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น สร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องพยาบาลให้กับโรงเรียนในสังกัด สพท.หนองคาย เขต 3
8 / ก.พ. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2553
โรงเรียนในสังกัด สพท.หนองคาย เขต 3 ร่วมจัดงานวันพื้นที้ชุ่มน้ำโลก ณ โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
3 / ก.พ. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีแสดงมุทิตาสักการะ
ผอ.สพท.หนองคาย เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด ร่วมแสดงมุทิตาสักการะแด่พระครูสุตโพธิคุณ ณ ที่พักสงฆ์ถ้ำน้อยน้ำทิพย์ อ.ศรีวิไล
29 / ม.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กิจกรรมค่ายพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เตรียมสอบ O-NET
กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี จัดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อเตรียมสอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
27 / ม.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการแลกเปลี่ยนผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ไทย - สวีเดน ประจำปี 2553
สพท.หนองคาย เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติพิธีต้อนรับและส่งมอบตัวแทนผู้นำชุมชนรุ่นใหม่จากประเทศสวีเดน ณ อบต.หนองเลิง อ.บึงกาฬ
27 / ม.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมชี้แจงประธานกรรมการสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2552
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ จัดประชุมชี้แจงประธานกรรมการสนามสอบ O-NET ณ โรงเรียนบึงกาฬ
26 / ม.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
หนองคาย เขต 3 บริจาคช่วยเหลือชาวเฮติ : กรณีแผ่นดินไหว
ผอ.สพท.หนองคาย เขต 3 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือชาวเฮติจากกรณีแผ่นดินไหวรุนแรง
26 / ม.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ : ภายใต้โครงการ SP2
สพท.หนองคาย เขต 3 ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ภายใต้โครงการ SP2 ณ ห้องประชุม สพท.หนองคาย เขต 3
26 / ม.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มนิเทศติตามและประเมินผลฯ สพท.หนองคาย เขต 3 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการสอบ O-NET ณ ห้องประชุม สพท.หนองคาย เขต 3

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/36 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>