สพป.บึงกาฬ

  

29 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การพัฒนาครูอัตราจ้างตามโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (SP2)
สพท.หนองคาย เขต 3 ดำเนินการอบรมพัฒนาครูอัตราจ้าง ณ ห้องประชุม สพท.หนองคาย เขต 3
29 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมสำนึกดีสู่วิถีพอเพียงในสถานศึกษา
ศูนย์เครือข่ายคุณธรรมชั้นนำ สพท.หนองคาย เขต 3 จัดประชุมสัมมนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
25 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การติดตามการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทำงาน สพฐ. ติดตามการบริหารและจัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2553 โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ และการเบิกจ่ายโครงการ SP2
21 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดประกวดกิจกรรม โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย
16 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
บรรจุครูผู้ช่วย 20 อัตรา 20 วิชาเอก
สพท.หนองคาย เขต 3 บรรจุครูผู้ช่วย 20 อัตรา 20 วิชาเอก จากผู้ที่สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 1 ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553
15 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
สพท.หนองคาย เขต 3 ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย สาขาอำเภอบึงกาฬ จัดอบรมสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
14 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2553
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดกิจกรรม สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองและชุมชน
10 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การเผาทำลายข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553
สพท.หนองคาย เขต 3 ดำเนินการทำลายข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553 ตามระเบียบของทางราชการ
10 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การมีส่วนร่วมจัดการด้านการศึกษาจากภาคเอกชน
หจก.บึงกาฬเจริญยนต์ และ หจก.ศรีวิไลเจริญยนต์ บริจาคเครื่องยนต์ และจักรยานยนต์ รวมมูลค่า 105,000 บาท ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพท.หนองคาย เขต 3
8 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการค่ายพุทธบุตร น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการค่ายพุทธบุตร น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้กับเด็กและเยาวชน
8 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนภาษาไทย : SP2
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ จัดอบรมครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาครูภาษาไทยให้มีความตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย
8 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2553 (ข้อมูล 10 มิถุนายน)
1 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2553 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
31 / พ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)
ร.ร.บึงกาฬ สังกัด สพท.นค.3 ร่วมกับ คลินิกฟ้าใส (บำบัดบุหรี่) โรงพยาบาลบึงกาฬ เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
27 / พ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ถอดรหัสหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพท.หนองคาย เขต 3 ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน, ครูวิชาการ และครูที่เป็นตัวแทนการจัดทำหลักสูตรฯ นำเสนอร่างหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ สู่การปฏิบัติให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ
19 / พ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ
สพท.หนองคาย เขต 3 ส่งมอบรถนักเรียนตามโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ ให้กับโรงเรียนในสังกัด
19 / พ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
E-test ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สพฐ.ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ผอ.และรอง ผอ.สถานศึกษา ด้วยระบบ e-test พร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
19 / พ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เขตห้ามเข้า!!!
สพท.หนองคาย เขต 3 ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบผู้เข้าสอบบรรจุฯ ครูผู้ช่วย จำนวน 20 วิชาเอก ด้วยเครื่องตรวจกระดาษคำตอบระบบคอมพิวเตอร์
18 / พ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สนามสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553 ภาค ข
สพท.หนองคาย เขต 3 ขอแจ้งสนามสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553 ภาค ข ให้กับผู้มีรายชื่อสอบผ่าน ภาค ก
16 / พ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553
สพท.หนองคาย เขต 3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/37 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>