สพป.บึงกาฬ

  

6 / ส.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประชุมสัมมนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพท.หนองคาย เขต 3 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น
6 / ส.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
บึงกาฬ จังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย
ครม.มีมติอนุมัติจัดตั้งอำเภอบึงกาฬ เป็น จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดน้องใหม่ลำดับที่ 77 ของประเทศไทย
6 / ส.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
อบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนนาฎศิลป์ไทยและพื้นบ้าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพท.หนองคาย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนนาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน
2 / ส.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนศูนย์คุณธรรมชั้นนำ
สพท.หนองคายเขต 3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนศูนย์คุณธรรมชั้นนำ ณ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
2 / ส.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูสังคมศึกษาประชาธิปไตย (3 D)
สพท.หนองคาย เขต 3 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูสังคมศึกษา
2 / ส.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2553
สพท.หนองคาย เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2553
22 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยในสังกัด เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และจัดประสบการณ์บูรณาการสาระวิทยาศาสตร์
20 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมสามัญประจำปีกลุ่มโรงเรียนบ้านต้อง-โสกก่าม
กลุ่มโรงเรียนบ้านต้อง - โสกก่าม สพท.หนองคาย เขต 3 จัดประชุมสามัญประจำปี 2553 เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
20 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ครูพันธุ์ใหม่
สพท.หนองคาย เขต 3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ เพื่อเป็นครูสายเลือดใหม่และผู้นำทางการศึกษารุ่นใหม่
19 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การแข่งขันกีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพท.หนองคาย เขต 3 จัดแข่งกีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ระหว่างวันที่ 16-18 ก.ค.53
19 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพท.หนองคาย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2553
19 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
รายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 90 อัตรา 15 วิชาเอก
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพท.หนองคาย เขต 3 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 90 อัตรา 15 วิชาเอก
9 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โรงเรียนของหนูสายใยของชุมชน
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอบึงกาฬ มอบเงินช่วยเหลือ ร.ร.บ้านท่าเชียงเครือ กรณีประสบอัคคีภัย
8 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยในสังกัด เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และจัดประสบการณ์บูรณาการสาระวิทยาศาสตร์
8 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการจัดระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดอบรมบุคลากรกลุ่มเครือข่ายในสังกัด จัดทำระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์
2 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 4/2553
สพท.หนองคาย เขต 3 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 4/2553
2 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ครูยุคใหม่ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษารอบสอง : 4 ใหม่ และครูดีในดวงใจ
ร.ร.บึงกาฬ สังกัด สพท.นค.3 จัดอบรมพัฒนาเพิ่มความเข้าใจในบทบาทของครูยุคใหม่ ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษารอบสอง
2 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2553
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดพิธีสวนสนามกองลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2553
1 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย เพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน (SP2)
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ จัดประกวดแข่งขันทักษาภาษาไทย ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.อนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
30 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
สพท.หนองคาย เขต 3 ดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ณ สำนักงานบริการลูกค้า กสท.อ.บึงกาฬ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/39 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>