โครงการอบรมฯ A.L.T.C.รุ่น 2
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบึงกาฬ จัดโครงการอบรมฯ A.L.T.C. รุ่นที่ 2 (รุ่นฝึกที่ 774/2558)
โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการคัดเลือก คัดสรรผู้ขอรับทุน โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุุฎราชกุมาร รุ่นที่ ๗ ปี ๒๕๕๘
โครงการอบรมฯ A.L.T.C. รุ่น 1
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบึงกาฬ จัดโครงการอบรมฯ A.L.T.C. รุ่นที่ 1 (รุ่นฝึกที่ 772/2558)
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการ ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ค่ายลูกเสือ 3 D
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการ ค่ายลูกเสือผู้นำคุณธรรม นำประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด