การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
แจ้งระบบ DMC เปิดให้กรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระยะที่ 2 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 พ.ย. 2558
โรงเรียนที่ยังไม่รายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนที่ยังไม่รายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.บึงกาฬ
ใบงานประชุม 3 องค์คณะ ที่จังหวัดอุลราชธานี
ใบงานประชุม 3 องค์คณะ ที่จังหวัดอุลราชธานี
สไลด์นำเสนอ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
สไลด์นำเสนอ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556
แจ้งโรงเรียนจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 ให้แล้วเสร็จภายใน 25 เมษายน 2557