[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

E-Filing[สพฐ.]
E-Filing[สพป.]
KM
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ทำเนียบ ผอ.รร.
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มส่งเสริมเอกชนฯ
     ศูนย์เทคโนโลยีฯ
SMS
เสนอแนะ-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว/ทำบัตรใหม่
แบบคำขอหนังสือรับรองเป็นข้าราชการ
ใบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือนกู้สวัสดิการออมสิน
แบบคำขอหนังสือรับรองสิทธิ์(กบข.101/1)
หนังสือรับยินยอมให้หักเงินเดือน(กบข.102)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน(6005,6006) คำร้องขอจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ
ใบสมัครเป็น ผบ.ลส.,ผู้ตรวจการลูกเสือ,กก.ลส.และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
คู่มือการทำลายหนังสือราชการ
แบบคำร้องขอย้าย
มาตรฐานครุภัณฑ์
แบบ บค.06
แบบ บค.07
แบบ บค.08
แบบ บค.08/1
แบบ บค.10
แบบ บค.09/3
แบบ บค.01
แบบ บค.10/1
หนังสือรับรองเงินเดือน
แบบสรุปตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบสำรวจข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน
 

 


     [ กลับหน้าดูกระทู้ทั้งหมด ]

หัวข้อ   :  ตอบ ครูที่รอการแต่งตั้ง คศ.2 หัวข้อ แต่งตั้งชำนาญการ เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
โดย : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ไอพี : 192.168.3.14   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556   


ตามที่ ครูที่รอการแต่งตั้ง คศ.2 มีข้อส่งสัยและอยากทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการแต่งตั้งวิทยฐานะ ครูชำนาญการ (คศ.2) อยู่ 2 ประเด็น ประเด็นแรก แนวทางการดำเนินการว่า สพป.บึงกาฬดำเนินการอย่างไร ประเด็นที่ 2 ผู้ที่ผ่านการประเมินแล้วที่ไมยังไม่ได้แต่งตั้งผม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขอเรียนชี้แจงตอบข้อส่งสัยประเด็นแรก ว่า สพป.บึงการได้ดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดทุกประการ โดย ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ส่งผลงานเข้ารับการประเมินได้ ใน 1 รอบปี ส่งช่วงใดก็ได้ ในการนี้ สพป.บึงกาฬ ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาบึงกาฬ ได้กำหนด ช่วงเวลาการจัดส่งผลงานเป็น 4 ไตรมาส ไตรมาส ละ 3เดือน ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 ระหว่าง 1 มกราคม - 31 มีนาคม ไตรมาสที่ 2 ระหว่าง 1 เมษายน - 30 มิถุนายน ไตรมาสที่ 3 ระหว่าง 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน และไตรมาสที่ 4 ระหว่าง 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม หลังจากที่มีผู้ยื่นคำขอในแต่ละไตรมาส เมื่อสิ้นไตรมาส สพป.บึงกาฬจะสรุปรายชื่อผู้ขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานครูชำนาญการ เพื่อนำเข้า มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาบึงกาฬ เพื่ออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 จากนั้น สพป.บึงกาฬ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการประเมินผลงาน จากท่าน ผอ. สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการออกประเมินผลงานทางด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 และรายงานผลการประเมิน ส่ง สพป.บึงกาฬ สพป.บึงกาฬดำเนินการสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 เพื่อนำเข้ามติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เพื่ออนุมัติผลการประเมินและขออนุมัติแต่งตั้งให้ผู้ผ่านการประเมินที่มีคุณสมบัติที่แต่งตั้งได้ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินและจัดส่งคำสั่งให้ผู้ผ่านการประเมิมนที่แต่งตั้งได้ รายงานผลการแต่งตั้งและส่งเสาเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินที่มีคุณสมบัติแต่ตั้งได้ ให้ ก.ค.ศ. เพื่ออนุมัติผลและจัดสรรงบประมาณต่อไป สำหรับประเด็นที่ สอง ที่ส่งสัยว่าครูที่ผ่านการประเมินแล้วทำไมยังไม่ได้แต่งตั้ง ผมขอชี้แจงว่า ผู้ที่ยื่นคำขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ที่ผ่านการประเมิน มีหลายคนที่คุณสบัติยังไม่ครบตามเกณฑ์ที่แต่งตั้งได้ คือ เงินเดือนยังไม่ถึงเกณฑ์จึงไม่สามารถแต่งตั้งได้ อย่างไรก็ดี สพป.บึงการก็มีครูส่งผลงานและผ่านการประเมินแล้วแต่เงินเดือนยังไม่ถึงเกณฑ์ที่แต่งตั้งได้และ เมื่อเงินเดือนถึงแล้ว สพป.บึงกาฬก็จะดำเนินการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้ทันที ณ ปัจจุบันนี้ สพป.บึงกาฬได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้ที่เงินเดือนไม่ถึงเกณฑ์แต่ผ่านการประเมินและมีเงินเดือนถึงเกณฑ์แล้ว เรียบร้อยหมดทุกรายแล้ว ยังคงเหลือ รุ่นที่กำลังดำเนินการประเมินอยู่ และ รุ่นที่ส่งผลงาน ณ เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ครูที่รอการแต่งตั้ง คศ.2 สามารถดูคำสั่งการแต่งตั้งได้ ที่ระบบ e –filing สพป.บึงกาฬ ที่ สพป.บึงการส่งไปยัง รร.ทุกครั้งมีมีการแต่งตั้ง และ หากครูที่รอการแต่งตั้ง คศ.2 ไม่ได้รับสิทธ์หรือไม่ได้ประโยชน์ในสิ่งที่สมควรได้ ผมขอเรียนชี้แจงให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ได้ ที่ สพป.บึงกาฬ ครับ

เข้าชม : 956


ความคิดเห็นที่ 1
เสาร์ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 21:10:22
คำสั่งแต่งตั้ง ครูชำนาญการย้อนหลัง จากการปรับ 1.5 หมื่นด้วยนะคับ พวกกระผมรออยู่นะ...
โดย : ครูน้อย    ไอพี : 27.55.132.201


ความคิดเห็นที่ 2
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:21:48
อยากขอความกรุณาเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการออกคำสั่ง คศ.2 ให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษา เวลาออกคำสั่งด้วย เพราะจบป โทแล้ว นานแล้ว กพ 7 ก็เป็น ปโท แต่คำสั่งออกมาก็ยังเป็น ปตรีเหมือนเดิม แจ้งให้ตรวจสอบแล้วบอกว่าจะจัดการให้แต่ก็ไม่มีข่าวคราวเงียบหายไม่มีการเปลี่ยนแปลง ถือว่าเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องจัดการให้ถูกต้อง พอสำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษามาใหม่ อีกแจ้งไปแล้ว แต่ก็ยังผิดอีกเหมือนเดิม พอส่งเรื่องย้ายเอกสารก็ส่งครบก็ยังผิดเหมือนเดิมเริ่มไม่เข้าใจ ช่วยตรวจสอบและแก้ไขจะเป็นพระคุณอย่างสูง
โดย : ครูผู้น่าสงสาร    ไอพี : 223.205.233.95


ความคิดเห็นที่ 3
ศุกร์ ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 20:01:31
michael kors Fascinating to assume how might be found might be regulated and how much industry might be created for this. This new technology can easily open doors for patients who're in comas, def and paralyze. This is exactly somewhat of a. So, in that respect, (the order) is enormously sensible."The White House action came within a day as the discharge of a new study led by way of a Boulder based researcher which reveals that each degree Fahrenheit of warming while in the Salt Lake City region could spell a 60 minute.8 to.5 percent drop in the annual streamflow providing water fot it area."I think that's great," Bardsley said of Obama's order. "There needs to be leadership on costs rising and global warming adaptation now, from the highest level. Certainly, it's really a very good thing for your process."Bardsley said Salt Lake City is actively planning now, using tools including his study's results, on your changes that could be in store simply because of its water supply future.
chaussure louboutin pas cher
michael kors handbags Launched in February of 2007, Style Me Pretty has become a premier resource inside the wedding industry, with nods in virtually every major bridal magazine. Like a style savvy wedding resource committed to the modern bride, Style Me Pretty covers topics which range from gorgeous weddings to upandcoming vendors and seasoned pros from the invitation, floral, fashion and photography industries. Your blog features precisely the most chic and magnificence centric wedding related content, continually discovering new and brilliantly talented vendors, brides having an eye for those things gorgeous, as well as the personal loves of editor, Abby Larson..
michael kors handbags
uggs outlet Messi played the Camp Nou Barcelona festival audience, worship Barcelona team to fly back to Barcelona from London built, had a an opportunity to rest, to use on championship Tees commemorating the area by bus parade in Barcelona. Barcelona's bus carrying men and women the winning team, and also shiny silver trophy belonging to the International Trade Center Barcelona indoor slowly moving on the Nou Camp. Barcelona's players were standing on top of the bus, wantonly to celebrate with fans across the street waving, and passionate fans remain the streets, to spend tribute on the champion.
http://beeline.nl/uggs.html
โดย : Thgrgthd    ไอพี : 198.27.75.80


ความคิดเห็นที่ 4
ศุกร์ ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 23:26:17
michael kors outlet If a clog like slipper is really a small too earthy crunchy in your tastes, the Ascot may be a more enclosed choice. Offered in Chestnut Suede, Black or China Tea Leather, this moccasin like slipper can certainly be worn in the form of shoe. Lined in plush sheepskin, the Ascot is evenly cozy inside your home as it is any time you are dashing in the market to grab the morning paper..
michael kors bags
michael kors canada One poster posed for the reason that grandmother on the woman claiming to generally be Marx's daughter. She denied being answerable for the messages. The Bellingham woman admitted they used Twitter. Las culturas de esta regin recibieron influencia de mesoamericana y chibcha, y su ubicacin en ambas reas es problemtica durante los perodos Preclsico y Clsico. El nombre puede cambiar de acuerdo con los autores consultados, pero en general se acepta la divisin en grandes etapas, apuntadas someramente el los siguientes apartados del artculo. 2500 adC 200 dC)El comienzo del Perodo Preclsico es definido casi siempre a partir de los indicios ms antiguos en fabricacin de cermica.
cheap uggs for sale
michael kors online store The celebration will continue with music and dancing while in the spirit of 1860s. Wellknown musicians Phil and Vivian Williams will play heritage music and period songs on the guitar and fiddle. The bride and groom, who have studied and played music considering that the 1960s, are known worldwide for their knowledge of music history, especially for the early American fiddle..
michael kors outlet
โดย : Qnleeeqy    ไอพี : 216.244.85.11


ความคิดเห็นที่ 5
อาทิตย์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 17:25:05
chaussure louboutin pas cher Many Celebrities have resolved the condition and made available about it:In the 2008 documentary "Acting Type of 1977," Gibson revealed he previously had been identified as bipolar disorder. "I had excellent highs however some very low lows," Gibson said. "I determined recently I'm manic depressive." The "Braveheart" star was interviewed for the documentary by an example of his National Institute of Dramatic Art classmates in 2002, four years before his 2006 DUI arrest, during which he spat antiSemitic slurs he later said were "blurted in a moment of insanity." He's rarely stated his bipolar diagnosis since....
michael kors outlet
โดย : Mamieaged    ไอพี : 142.4.213.170


ความคิดเห็นที่ 6
อังคาร ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 06:28:40
http://techni-agencement.fr/canada-goose-pas-cher.html The atmosphere was electric. The "Malingaaa" chant rose over the stadium when he'd run towards bowl, plus the roars when Tendulkar left on to the field to bat can be turned a lot of folks deaf for ten minutes. Malingaaa. "He was this kind of innovator in the manner they put together the highlights to your NFL. What number of cameras installed out; it was subsequently documentary style. It had been cutting edge," said TV sports producer Dave Keeney.
doudoune moncler femme pas cher
โดย : Kittyaged    ไอพี : 192.99.1.172


ความคิดเห็นที่ 7
จันทร์ ที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 10:49:13
ugg saappaat halvalla On Tuesday, America visited the polls to decide who will lead our nation for the following four years as president.Black, pink, red, brown or white this is, some even cow prints built in. 3) We had a whole discussion with my grant participants and computer liaisons about using a voki to improve writing specifically for ELL students who are required to hear the patterns with the spoken word that will with fluency and to improve comprehension. moncler helsinki ugg saappaat halvalla He earned no comment because he got into a sports utility vehicle and was driven away.Basically in the event you ran in the side line, being the defender, you could possibly tackle the ball carrier from bounds. ugg saappaat halvalla
โดย : Mandaaged    ไอพี : 198.245.61.226


ความคิดเห็นที่ 8
เสาร์ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 11:54:26
http://www.osuwrfc.com/coach-outlet/ Is he a plan? Certainly they're an option.Female riders were rare most likely only noticed greatly assist gender and also just how poorly they always slipped into what many considered an activity for boys only. michael kors handbags outlet online The very best scene in "Legendary" is usually that one moment between Clarkson and Cena mentioned earlier.The Jaguars went 22 42 in those, so Khan figured it was time for change. Michael Kors Outlet
โดย : Margaretd    ไอพี : 142.4.213.170


ความคิดเห็นที่ 9
เสาร์ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 02:15:28
Coach Factory Outlet Jobs The method to have a state of conscious awareness during the sleep is not a worry. First, upon going to sleep, decide that you certainly will absolutely be a participant in your dreams.Northfork got the best of the board grabbing 53 rebounds to 34 for those Indians Take 10654 Win Hemdon piled it on Montcalm Wednesday towards the tune of 10654 in graduating high school cage Hemdon roared trying to a 3210 first frame lead and were never threatened by way of the Mercer A quintet of Herndon basketballers were in double Butch Clark was our prime scorer with 23 Randy Hamilton pitched in 19 David Bailey added 16, Larry Johnson tossed in 15 and John McKinney chipped In 10 Gary a junior iced Montcalm with 13. http://www.osuwrfc.com/coach-outlet/?key=Coach+Factory+Outlet+Online+Shoes In spite of the popular myth Customers obtain only midrange mobile devices, this subcontinent proved that the majority of expensive smart pho.He practiced no. The first place get started on is with a medical expert. Helping anyone who actually needs to quit smoking is likely to make the average doctor's day! It is also possible the doctor has free samples or coupons, when not, may still have valuable ideas you. Coach Outlets Store
โดย : Maureend    ไอพี : 198.245.49.221


ความคิดเห็นที่ 10
อาทิตย์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 21:03:28
Coach Summer Bags "Moody Blues told him he'd "given shown to your ideas about cooking her alive.It seems that the female a break down gunshot wound. Coach Canada Handbags 'Saturday Night Live' pokes fun at diversity issue'Saturday Night Live' pokes fun at diversity issueUpdated: Sunday, November 3 2013 8:07 PM EST2013 11 04 01:07:32 GMTWith Kerry Washington as guest host, "Saturday Night Live" wasted almost no time poking fun at itself after receiving criticism for having no black women among its 16 regular cast members.Responding to the Seahawks this morning. The four usual touch buttons towards the bottom of the device have been in-built a way that almost brings about merge considering the main body; I can barely glance at the contours. Wholesale Coach Handbags
โดย : Melindad    ไอพี : 198.245.61.226


ความคิดเห็นที่ 11
จันทร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 01:56:34
Wrentham Outlet Coach Store I am so sad for you. This is horrible.Give some thought to scents that call for back to an amazing memory. Coach In Williamsburg Outlets Contributions to the gift cards are elevated from KCS Employees, vendors and friends.Besides, there really isnt anything more going on in DC sports currently. Yes, the caps are in training camp but are still several weeks from playing the totally normal season. Coach Tanger Outlet Glendale Az
โดย : Mavisaged    ไอพี : 198.27.82.224

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :   สมาชิกถ้า login แล้วไม่ต้องกรอกส่วนนี้ครับ


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 17
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345
  E-mail : infonk3@gmail.com
  infonk3@hotmail.com
  nki3@obec.go.th
  All Right Reserved.Webmaster
  .

  Powered by : mocyc.com   Modify : bungkan.net.  hs4hvl.    PageRank2.com