[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

ระบบ E-Salary [สพป.] 
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
KM
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
  

 
  ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

  

14 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนบางคำ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๒ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ๘๔ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านพันลำ เจริญวิทยา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู(แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖), ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๑ ช และอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนท่าไร่วิทยา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน(พื้นยกสูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอลแบบ ฟ๑/๔๒, ส้วมนักเรียนชาย๖ ที่/๔๙, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ(งานหลังคา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอลแบบ ฟ๑/๔๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.๒๐๒/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสว่าง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู(แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๑ฉ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ สร้าง พ.ศ.๒๕๒๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอลแบบ ฟ๑/๔๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านนาสิงห์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านโนน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ โรงเรียนบ้านโนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
24 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
การพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ค่านิยมหลักของ คนไทย 12 ประการ ของโรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง
การพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ค่านิยมหลักของ คนไทย 12 ประการ ของโรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง
3 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศสอบราคาจ้างสร้างอาคารเอนกประสงค์ สปช 202/26
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองยาว เรื่อง สอบราคาจ้างสร้างอาคารเอนกประสงค์ สปช 202/26 รายละเอียดที่ www.ny.ictbk.net
22 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมค่ายอีสานอาสาศิลปวัฒนธรรม
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่ายอีสานอาสาศิลปวัฒนธรรม มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจิก
6 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองยาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองยาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2558
26 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
นางระพีพร ถิ่นปรุ เผยแพร่หนังสือ ศัพท์คำคม 2 ตัวอักษร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345