[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก


นายอนุกูล ทองนุ้ย
ผอ.สพป.บึงกาฬ


นายอุดมสิน คำมุงคุณ
รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ


นายฐิตินันท์ นันทะศรี
รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ


นายสุรศักดิ์ เพียสุระ
รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ


ระบบ E-Salary [สพป.] 
ระบบเงินเดือนบำนาญ  
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
จดหมายข่าว สพป.บึงกาฬ
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
KM
รร.คุณภาพ ประจำตำบล  
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right

 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
 

 

 
 

 
  ข้อมูลเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์
การบริหารงาน
13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ  [ คู่มือการปฏิบัติงาน ]
 • นางรำไพ ทองกาสี
 • น.ส.อุไรวรรณ มาลีลัย
 • น.ส.พิสมัย เครือเกาะ
 • น.ส.สุพรรษา สุริยะกาญจน์
 • น.ส.กาญจนา หงษ์ทอง
 • น.ส.ฐิติมา  อึ่งปัญญา  
 • นายชยุต  ทองดีเวียง   
 
 • นายปาระเมศ  อุดมกัน   
 • นายกิตติศักดิ์  แก้วนาง   
 
 • น.ส.ธนารีย์ จำปาวัตร์
 • นายเด่น เวียงยิ่ง
   
กลุ่มนโยบายและแผน [ คู่มือการปฏิบัติงาน ]
 • นางสการะ จีนะสุทธิ์
 • นายยุทธพร ภักดีหาญ  
 • นายพัฒนะทอง ทุมโยมา  
 • น.ส.สุวิชญา  แก้วลุน  
 • น.ส.ดารารัตน์ จันทร์โคตร  
   
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ คู่มือการปฏิบัติงาน ]
 • นางอนงค์  พูลสง่า
 
 • นางกรรณิกา บุญผ่องศรี 
 • นางศิริลักษณ์ กางทอง  
 • นางธัญลักษณ์ ทิมแดง  
 • น.ส.รจนา สมรักษ์  
 • น.ส.นฤมล ผาด่านแก้ว  
 • น.ส.ศิรประภา  พิสัยกุล  
 • น.ส.ปิยะนุช สุนาวงษ์ 
 • น.ส.นฤมล อ่อนท้าว
   
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  [ คู่มือการปฏิบัติงาน ]
 • นายนิพนธ์  ถิ่นดอนหมู
 
 • นางเอมอร  พันธุวร 
 • นางสุภาวดี  กุมภิโร   
 • นายสันติชัย  พรหมอารักษ์    
 • น.ส.อภินัน  อรกุล  
 • น.ส.ยุวดี  สุพรรณโมกข์  
 
 •  น.ส.ณิชากร  นิธิวุฒิภาคย์   
 
 • นายสุรชัย  โพธิ์คำ  
 • นางนงลักษณ์  โพธิ์คำ  
 • นางหวานใจ  เวียงยิ่ง  
 • น.ส.สรภัญญจีฬาฬ์ แก้วไวยุทธ์  
 • น.ส.พิชญาภัค  พลโคตร 
 
 • น.ส.รัชฎาภรณ์  โพธิ์สว่าง  
 • น.ส.เพชรรัตน์  มาตย์สมบัติ 
 
 • นายณัฐวัช  อรัญมิ่ง 
   
กลุ่มบริหารงานบุคคล [ คู่มือการปฏิบัติงาน ]
 • นายธนัฐพงษ์ วงษ์ชำนาญ  
 • นางชนิดา  บุญเฮ้า  
 • นางจินตนา  บัวนาค  
 • นางจิราวรรณ  แซวกระโทก   
 • น.ส.อัยภัค  กีรติปรีชา   
 • นางชนิดา  ศรีสุข   
 • น.ส.สมฤทัย อินทรปัญญา   
 • นายภูกล้า พันธุพาน    
   
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  [ คู่มือการปฏิบัติงาน ]
 • นายเสนอ  รัมพณีนิล
 
 • นายประวี   สมภักดี  
 
 • นางสุกัลยา  ทองนุ้ย  
 • น.ส.กุลกนก   แจ่มใส  
 • นายวัฒนา   มูลมะณี 
 
 • น.ส.วิสา เหลาลม  
 • น.ส.สมฤดี   สีโดน  
   
กลุ่มกฎหมายและคดี [ คู่มือการปฏิบัติงาน ]
 • นายทรงราชย์  วงษ์ภูธร
   
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [ คู่มือการปฏิบัติงาน ]
 • นายวรวุฒิ บุตรแสนลี     
   
หน่วยตรวจสอบภายใน
 [ คู่มือการปฏิบัติงาน ]
 • นางระเบียบ  กาละชิต 
เข้าชม : 403


การบริหารงาน 5 อันดับล่าสุด

      17-E-Service
      16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
      15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
      14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345