[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก


นายอนุกูล ทองนุ้ย
ผอ.สพป.บึงกาฬ


นายอุดมสิน คำมุงคุณ
รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ


นายฐิตินันท์ นันทะศรี
รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ


นายสุรศักดิ์ เพียสุระ
รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ


ระบบ E-Salary [สพป.] 
ระบบเงินเดือนบำนาญ  
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
จดหมายข่าว สพป.บึงกาฬ
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
KM
รร.คุณภาพ ประจำตำบล  
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right

 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
 

 

 
 

 
  ข้อมูลเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลพื้นฐาน
02-ข้อมูลผู้บริหาร

ประวัติส่วนตัว

 •  ชื่อ นายอนุกูล นามสกุล ทองนุ้ย
 •  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมบึงกาฬ
 •  วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
 •  วัน เดือน ปี เกิด  14 เมษายน  2505
 •  ภูมิลำเนาเดิม  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
 •  ที่อยู่ปัจจุบัน  33 หมู่ที่ 10 ตำบลม่วง  อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
 •  โทรศัพท์มือถือ  08–1260–5828, 08-0052-3958   Email :  anukul05@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

 •  พ.ศ. 2528  ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) สังคมศึกษา วิทยาลัยครูสงขลา
 •  พ.ศ. 2548  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.)  การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประวัติการทำงาน

 •  พ.ศ. 2528 ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
 •  พ.ศ. 2536 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหว้าน อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
 •  พ.ศ. 2538 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ อำเภอพรรณนานิคม   จังหวัดสกลนคร
 •  พ.ศ. 2538 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านดอนดู่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 •  พ.ศ. 2539 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย  อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
 •  พ.ศ. 2546 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
 •  พ.ศ. 2552 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
 •  พ.ศ. 2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
 •  พ.ศ. 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

การเป็นกรรมการและคณะทำงาน

 •  พ.ศ. 2553 – 2555  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
 •  พ.ศ. 2553 – 2560  คณะทำงานตามนโยบายบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
 •  พ.ศ. 2553 – 2560  คณะทำงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
 •  พ.ศ. 2553 – 2560  คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๐
 •  พ.ศ. 2554 – 2558  คณะทำงานปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
 •  พ.ศ. 2557  คณะทำงานนำเสนอผลงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
 •  พ.ศ. 2557  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 •  พ.ศ. 2559  คณะกรรมการตัดสินผู้มีผลงานดีเด่นรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 •  พ.ศ. 2560  คณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 11
 •  พ.ศ. 2561  ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.บึงกาฬ
 •  พ.ศ. 2562  คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและโรงเรียนพระราชทานกลุ่มจังหวัดที่ 9

ผลงาน

 • รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2556
 • รางวัลเหรียญเงิน การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภทบุคคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2557
 • รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี ปีการศึกษา 2557
 • เกียรติบัตรเป็นผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ประจำปี พ.ศ.2557
 • โล่เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556
 • รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภทหน่วยงาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2560
 • รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภทหน่วยงาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2561


เข้าชม : 1438


ข้อมูลพื้นฐาน 5 อันดับล่าสุด

      09-Social Network
      08-Q&A
      07-ข่าวประชาสัมพันธ์
      06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      05-ข้อมูลการติดต่อ


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345