[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

ระบบ E-Salary [สพป.] 
ระบบเงินเดือนบำนาญ  
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
KM
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
  

 
  ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์

  

26 / ก.พ. / 2553 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนบ้านนาเจริญ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ
25 / ก.พ. / 2553 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนพรเจริญวิทยา เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง
โรงเรียนพรเจริญวิทยา เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง
22 / ก.พ. / 2553 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โรงเรียนพรเจริญวิทยาประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
18 / ก.พ. / 2553 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เรื่อง การจัดซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2)
8 / ก.พ. / 2553 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แก้ไข ประกาศโรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ สื่อการเรียนรู้ สื่อดิจิตอล ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แก้ไขเพิ่มเติม
2 / ก.พ. / 2553 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนพรเจริญวิทยาเรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ สื่อการเรียนรู้ สื่อดิจิตอล ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประกาศโรงเรียนพรเจริญวิทยาเรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ สื่อการเรียนรู้ สื่อดิจิตอล ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
29 / ม.ค. / 2553 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง CL10และCDL
โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง CL10และCDL
29 / ม.ค. / 2553 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง CL30
โรงเรียนอนุบาลเซกาประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง CL30
29 / ม.ค. / 2553 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง CL10D2และCDL
โรงเรียนบ้านดงบังประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง CL10D2และCDL
29 / ม.ค. / 2553 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ
โรงเรียนหนองทุ่มวิทยาสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ
27 / ม.ค. / 2553 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาซื้อวัสดุ-อุุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ สอบราคาซื้อวัสดุ-อุุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
22 / ม.ค. / 2553 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อม Software สำหรับศูนย์บริการ ICT(ESAO1)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อม Software สำหรับศูนย์บริการ ICT(ESAO1)
21 / ม.ค. / 2553 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาจัดซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบอิเล็กทอนิกส์
สพท.หนองคาย เขต 3 ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนและ สพท. ตามโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
21 / ม.ค. / 2553 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
20 / ม.ค. / 2553 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง CL20
โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง CL20
20 / ม.ค. / 2553 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง CL20
โรงเรียนบ้านทองสาย ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง CL20
20 / ม.ค. / 2553 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง CL20
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง CL20
20 / ม.ค. / 2553 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง CL10
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง CL10
20 / ม.ค. / 2553 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง CL10
โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง CL10
18 / ม.ค. / 2553 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
โรงเรียนบ้านนาเจริญ ส่งประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ 2553

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345