[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

ระบบ E-Salary [สพป.] 
ระบบเงินเดือนบำนาญ  
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
KM
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
  

 
  ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์

  

22 / ม.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนบ้านหัวแฮต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานหลังคา สร้างเมื่อ พ.ศ.2505
ประกาศโรงเรียนบ้านหัวแฮต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานหลังคา สร้างเมื่อ พ.ศ.2505
22 / ม.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ ปีงบประมาณ 2558
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ ปีงบประมาณ 2558
22 / ม.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น เรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย งบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น เรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย งบประมาณ พ.ศ. 2557
22 / ม.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
22 / ม.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนจำปา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ซ
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนจำปา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ซ
22 / ม.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 จำนวน 2 หลัง งานหลังคาฝ้าเพดาน ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 จำนวน 2 หลัง งานหลังคาฝ้าเพดาน ประจำปีงบประมาณ 2557
22 / ม.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 จำนวน 2 หลัง งานหลังคาฝ้าเพดาน ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 จำนวน 2 หลัง งานหลังคาฝ้าเพดาน ประจำปีงบประมาณ 2557
22 / ม.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนบึงของหลงวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ประกาศโรงเรียนบึงของหลงวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา
22 / ม.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนบ้านบึงกาฬ เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป.1 จำนวน 6 ห้องเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านบึงกาฬ เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป.1 จำนวน 6 ห้องเรียน
22 / ม.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนบ้านบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ช้น 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีการทางอิเลกทรอนิกส์
ประกาศโรงเรียนบ้านบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ช้น 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีการทางอิเลกทรอนิกส์
22 / ม.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
22 / ม.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองจิก(เซกา) เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองจิก(เซกา) เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
22 / ม.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าสำราญ เรื่องสอบราคาจ้างรายการลานกีฬาเอนกประสงค์กรมพลศึกษา
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าสำราญ เรื่องสอบราคาจ้างรายการลานกีฬาเอนกประสงค์กรมพลศึกษา
20 / ม.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รร.แสงอรุณ ประชาสัมพันธ์การสอบราคาอุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
รร.แสงอรุณ ประชาสัมพันธ์การสอบราคาอุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
15 / ม.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
15 / ม.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โรงเรียนบ้านนาทราย สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านนาทราย สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
15 / ม.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โรงเรียนบ้านนาสิงห์ สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านนาสิงห์ สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
15 / ม.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
15 / ม.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
15 / ม.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/43 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345