[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

ระบบ E-Salary [สพป.] 
ระบบเงินเดือนบำนาญ  
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
KM
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
  


  สพป.บึงกาฬ

  

30 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด
สพป.บึงกาฬ เปิดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
30 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สพป.บึงกาฬ ร่วมถวายพระพร โครงการศูนย์ ๓ วัยฯ รวมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ อบรมระบบควบคุมภายใน
สพป.บึงกาฬ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน ให้กับสถานศึกษาในสังกัด เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประชุมผู้อำนวยการ ร.ร. ประจำเดือน ก.ค.๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ ประชุมผู้อำนวยการ ร.ร. ประจำเดือน ก.ค.๒๕๕๗
15 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับมอบอาคารเรียน ร.ร.บ้านบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับมอบอาคารเรียน ร.ร.บ้านบึงกาฬ จาก พล.ต.ต.ขจร สัยวัตร์
8 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL)
สพป.บึงกาฬ มุ่งพลิกโฉมโรงเรียนใน ๑ ปี ด้วยรูปแบบการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL)
3 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ขับเคลื่อนโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ และ โรงเรียนบ้านนาซาว
2 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
สำนักงานลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
1 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ คืนความสุขให้นักเรียน “มอบบ้านรวมน้ำใจ สู่ฟ้าใส เด็กดีที่ยากไร้”
สพป.บึงกาฬ มอบบ้านหลังใหม่ ให้กับ น้องฟ้าใส ด.ญ.ดวงใจ ไชยปัญญา ร.ร.อนุบาลศรีวิไล
30 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
สพป.บึงกาฬ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
30 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
นโยบายห้องเรียนคุณภาพ ของ สพป.บึงกาฬ เอกภาพในเชิงนโยบาย หลากหลายในเชิงปฏิบัติ
สพป.บึงกาฬ ประชุมสัญจรเพื่อมอบนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
9 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี ๒๕๕๗
นายวิชิต จิตจักร รองผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ร.ร.สังวาลย์วิทย์ ๑
6 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สมเด็จพระเทพฯ ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยม ร.ร.ตชด.บ้านหนองตะไก้ และ ร.ร.ตชด.บ้านนาแวง
6 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ(แห่งใหม่)
21 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
21 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการสนามจราจรเยาวชนฯ รุ่นที่ ๑-๒ ณ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธี่เปิดโครงการสนามจราจรเยาวชนฯ รุ่นที่ ๑-๒ ณ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
19 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มฯ เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สพป.บึงกาฬ จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มฯ เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
16 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ยินดีต้อนรับ ๑๑ คนเก่ง บรรจุครูผู้ช่วยรอบแรก
สพป.บึงกาฬ รับรายงานตัวและปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ๑๑ ตำแหน่ง
16 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการอ่าน-เขียน กลุ่มโรงเรียนโคกก่อง-ชัยพร
ผอ.สพป.บึงกาฬ เปิดการอบรมและมอบนโยบายการยกระดับคุณภาพการอ่าน-เขียน กลุ่มโรงเรียนโคกก่อง-ชัยพร
7 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล พร้อมลงนามปฏิญญาว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้กรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/40 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345