[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

E-Office[สพฐ.]
E-Filing[สพป.]
KM
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ทำเนียบ ผอ.รร.
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มส่งเสริมเอกชนฯ
     ศูนย์เทคโนโลยีฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว/ทำบัตรใหม่
แบบคำขอหนังสือรับรองเป็นข้าราชการ
ใบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือนกู้สวัสดิการออมสิน
แบบคำขอหนังสือรับรองสิทธิ์(กบข.101/1)
หนังสือรับยินยอมให้หักเงินเดือน(กบข.102)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน(6005,6006) คำร้องขอจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ
ใบสมัครเป็น ผบ.ลส.,ผู้ตรวจการลูกเสือ,กก.ลส.และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
คู่มือการทำลายหนังสือราชการ
แบบคำร้องขอย้าย
มาตรฐานครุภัณฑ์
แบบ บค.06
แบบ บค.07
แบบ บค.08
แบบ บค.08/1
แบบ บค.10
แบบ บค.09/3
แบบ บค.01
แบบ บค.10/1
หนังสือรับรองเงินเดือน
แบบสรุปตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบสำรวจข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน
 


 


  สพป.บึงกาฬ

  

18 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศรีชมภู
นายประหยัด คามตะศิลา รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย
18 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีเปิดงานแข่งเรือยาวรับอาเซียน ไทย-ลาว-เวียดนาม
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ๓ ประเทศ ไทย-ลาว-เวียดนาม ครั้งที่ ๑๕
12 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ช่วยเหลือนักเรียนประสพอัคคีภัย
สพป.บึงกาฬ ช่วยเหลือนักเรียน ร.ร.บ้านหนองหัวช้าง ผู้ประสพอัคคีภัย
11 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ม.ขอนแก่น จัดค่ายพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ฯ ณ ร.ร.ชุมชนบ้านโคกอุดม
ม.ขอนแก่น จัดค่ายพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ฯ ณ ร.ร.ชุมชนบ้านโคกอุดม
10 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ขยายผลนโยบายเยี่ยมบ้านนักเรียน ของ สพฐ. ด้วยโครงการพาแม่กลับบ้าน
สพป.บึงกาฬ ร่วมขับเคลื่อนโครงการพาแม่กลับบ้าน เพื่อขยายผลนโยบายเยี่ยมบ้านนักเรียน
10 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ขับเคลื่อนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูโรงเรียนปลายทาง
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.บึงกาฬ อบรมการจัดการศึกษาทางไกลดาวเทียมสำหรับครูโรงเรียนปลายทาง
8 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการที่จังหวัดบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ
3 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ อบรมการใช้แท็บเล็ต เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
สพป.บึงกาฬ อบรมการใช้แท็บเล็ต คณะทำงานเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
1 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
สพป.บึงกาฬ ขานรับนโยบาย สพฐ. ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อร่วมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
29 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมสวดมนต์ ไหว้พระ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
สพป.บึงกาฬ ร่วมสวดมนต์ ไหว้พระ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
29 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โรงเรียนบ้านดาลบังบด จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
โรงเรียนบ้านดาลบังบด จัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
29 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ทางสมอง (BBL)
สพป.บึงกาฬ นำคณะผู้บริหาร ครู ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ทางสมอง (BBL) ที่ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
28 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดงานคาราวานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ จัดงานคาราวานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี ๒๕๕๗
22 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โรงเรียนสุจริต
โครงการโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนอนุบาลปากคาด อำปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
19 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ
วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนปากคาด ณ โรงเรียนบ้านนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
18 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
8 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ มอบบ้านรวมน้ำใจหลังที่ ๒ แด่สองพี่น้องผู้ยากไร้ ร.ร.สันติสุขเจริญราษฎร์
สพป.บึงกาฬ มอบบ้านรวมน้ำใจหลังที่ 2 ให้กับ ด.ญ.พรหมพร – ด.ญ.กนกกร สีชาวนา นักเรียนโรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์
6 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนสิริกาโม ประจำปี ๒๕๕๗
ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในการรับมอบทุนการศึกษา กองทุนสิริกาโม ประจำปี ๒๕๕๗
4 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือ ระดมความร่วมมือสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือนักเรียน
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมมือร่วมใจสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน
30 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด
สพป.บึงกาฬ เปิดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

กำลังแสดงหน้าที่ 1/35 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 17
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345
  E-mail : infonk3@gmail.com
  infonk3@hotmail.com
  nki3@obec.go.th
  All Right Reserved.Webmaster
  .