[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก


นายอนุกูล ทองนุ้ย
ผอ.สพป.บึงกาฬ


นายอุดมสิน คำมุงคุณ
รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ


นายฐิตินันท์ นันทะศรี
รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ


นายสุรศักดิ์ เพียสุระ
รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ


ระบบ E-Salary [สพป.] 
ระบบเงินเดือนบำนาญ  
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
จดหมายข่าว สพป.บึงกาฬ
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
KM
รร.คุณภาพ ประจำตำบล  
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right

 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
 

 

 
 

 
  ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์

  

24 / มิ.ย. / 2562 : การบริหารเงินงบประมาณ
23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
24 / มิ.ย. / 2562 : การบริหารเงินงบประมาณ
22-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
24 / มิ.ย. / 2562 : การบริหารเงินงบประมาณ
21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
24 / มิ.ย. / 2562 : การบริหารเงินงบประมาณ
20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
24 / มิ.ย. / 2562 : การบริหารเงินงบประมาณ
19-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
24 / มิ.ย. / 2562 : การบริหารเงินงบประมาณ
18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
24 / มิ.ย. / 2562 : การบริหารงาน
17-E-Service
E-Service
24 / มิ.ย. / 2562 : การบริหารงาน
16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
24 / มิ.ย. / 2562 : การบริหารงาน
15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
24 / มิ.ย. / 2562 : การบริหารงาน
14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
24 / มิ.ย. / 2562 : การบริหารงาน
13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
24 / มิ.ย. / 2562 : การบริหารงาน
12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
24 / มิ.ย. / 2562 : การบริหารงาน
11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
24 / มิ.ย. / 2562 : การบริหารงาน
10-แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
24 / มิ.ย. / 2562 : ข้อมูลพื้นฐาน
09-Social Network
Social Network
24 / มิ.ย. / 2562 : ข้อมูลพื้นฐาน
08-Q&A
Q&A
24 / มิ.ย. / 2562 : ข้อมูลพื้นฐาน
07-ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
24 / มิ.ย. / 2562 : ข้อมูลพื้นฐาน
06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
24 / มิ.ย. / 2562 : ข้อมูลพื้นฐาน
05-ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ
24 / มิ.ย. / 2562 : ข้อมูลพื้นฐาน
04-แผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาหน่วยงาน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345