[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก


นายอนุกูล ทองนุ้ย
ผอ.สพป.บึงกาฬ


ระบบ E-Salary [สพป.] 
ระบบเงินเดือนบำนาญ  
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
KM
รร.คุณภาพ ประจำตำบล  
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right

 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
 

 

 
 

 
  ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์

  

14 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนเข้าค่ายพักแรมประจำปี
ค่ายลูกเสือนิรัญญา จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนำลูกเสือ เนตรนารีฯ เข้าค่ายพักแรมประจำปี
10 / ต.ค. / 2555 : ประกาศ
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรพย์ครูหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๖
10 / ต.ค. / 2555 : ประกาศ
เอกสารส่งเบิกจ่ายเงิน-กรณีสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เอกสารส่งเบิกจ่ายเงิน-กรณีสอบราคา และขั้นตอนการดำเนินการหลังจากทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์
27 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคลและการจัดการความรู้ในองค์การ 2-5 ตุลาคม 2555
ณ เมาเทนพาร์ค สวิสเซอร์แลนด์รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ. เพชรบรูณ์
18 / ก.ย. / 2555 : ประกาศ
ตัวอย่างแบบฟอร์มแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
18 / ก.ย. / 2555 : ประกาศ
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด
เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕
10 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด
เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2556
4 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๕
จังหวัดบึงกาฬ ขอเชิญร่วมงานแข่งเรือยาวประเพณีไทย – ลาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๕
30 / ส.ค. / 2555 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจัดชื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านนาคำ
ประกาศสอบราคาจัดชื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านนาคำ
30 / ส.ค. / 2555 : ประกาศ
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย
มีมติที่ประชุมแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบ
10 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประกวดภาพถ่าย We enjoy drinking schoolmilk
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการประกวดภาพถ่าย We enjoy drinking schoolmilk
1 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด
เรื่อง การจ่ายเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2555
1 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด
เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
27 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าว ประจำเดือนกรกฎาคม 2555
27 / ก.ค. / 2555 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โรงเรียนธเนตรวิทยา ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
โรงเรียนธเนตรวิทยา ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
27 / ก.ค. / 2555 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โรงเรียนบ้านโนน ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
โรงเรียนบ้านโนน ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
27 / ก.ค. / 2555 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
27 / ก.ค. / 2555 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โรงเรียนบ้านนาคำนาใน ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
โรงเรียนบ้านนาคำนาใน ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
27 / ก.ค. / 2555 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โรงเรียนบ้านห้วยเรือ ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยเรือ ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
27 / ก.ค. / 2555 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สพป.บึงกาฬ ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (OS)
สพป.บึงกาฬ ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (OS)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/46 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345