[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

ระบบ E-Salary [สพป.] 
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
KM
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
  


  สพป.บึงกาฬ

  

28 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีการรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด “เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก”
21 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวภู จำกัด กำหนดให้มีการขายทรัพย์(ที่ดิน) ของสหกรณ์ฯโดยวิธีประมูลราคา จำนวน 1 รายการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวภู จำกัด กำหนดให้มีการขายทรัพย์(ที่ดิน) ของสหกรณ์ฯโดยวิธีประมูลราคา จำนวน 1 รายการ
20 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบอุปกรณ์ และตรวจเยี่ยมโรงเรียน โรงเรียน สังวาลวิทย์ 1
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบอุปกรณ์ และตรวจเยี่ยมโรงเรียน สังวาลวิทย์ 1
15 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย-บึงกาฬ เปิดโอกาสให้สมาชิกที่กู้สามัญ ครบ 3 เดือน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย-บึงกาฬ เปิดโอกาสให้สมาชิกที่กู้สามัญ ครบ 3 เดือน กู้ใหม่ (กรณีกู้เพื่อการศึกษาฯ)
15 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
English Day ที่เซกา ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
คุณครูวรัทดล ไชยตาแสง ครูโรงเรียนอนุบาลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ กับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
15 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศฯ
สพป.บึงกาฬ จัดประชุมการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
15 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ มอบนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมในสัปดาห์การส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ผอ.สพป.บึงกาฬ มอบนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมในสัปดาห์การส่งเสริมพระพุทธศาสนา
8 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดบึงกาฬประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
8 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ทอดผ้าป่าสองแผนดินถิ่นพุทธธรรมเชื่อมสัมพันธไมตรี
หัวหน้าสวนราชการทุกส่วนของจังหวัดบึงกาฬ ร่วมทอดผ้าป่าสองแผนดินถิ่นพุทธธรรม สัมพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
8 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการพัฒนาคุณภาพการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา “กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย”
29 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555
24 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพฐ.ติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
17 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีบวงสรวงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การก่อสร้างศูนย์ราชการศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
17 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
คณะกรรมการ ส.ก.ส.ค.จังหวัดบึงกาฬ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาฯ
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษาจังหวัดบึงกาฬ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕
17 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ท.
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ (ก.พ.ท.) เปิดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
27 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
จังหวัดบึงกาฬเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ประจำปี ๒๕๕๕
27 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีวางพวงมาลาวันคลายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พิธีวางพวงมาลาวันคลายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๕
27 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การฝึกอบรมผู้บังคบบัญชาลูกเสือ (A.L.T.C)
สพป.บึงกาฬจัดโครงการการฝึกอบรมผู้บังคบบัญชาลูกเสือขั้นผู้ช่วย
23 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมเพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประชุมเพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
23 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบด้วยระบบ e-Training
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการยกระดับคุณภาพครูฯ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/40 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345